# سپیده

سپیده جون ومیثم عزیزوسایه قرمزتولدتون مبارک

1...2....3...14..... بله چهاردهم روزبه دنیااومدن سپیده جونم ...25تولدمیثم خوب وعزیزم و27...تولدسایه قرمزعزیزه تولدتون مبارکککککککککک نوشینم خوشگلی به خدابدوووبیااااآقاعلی تالحظه ی آخرمیخوان مهمون دعوت کنن!دوثانیه دیگه ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 19 بازدید