ماجرای تخلف هموطن اصفهانی در اتوبان

هموطن اصفهانی ما توی اتوبان با سرعت 180 کیلومتر در ساعت می رفته که پلیس با دوربینش شکارش می کنه و ماشینش را متوقف می کنه.

پلیس می آد کنار ماشین و می گه: "گواهینامه و کارت ماشین!"

اصفهانی با لهجه غلیظی می گه: "دادا من گواهینامه ندارم. این ماشینم مالی من نیس. کارتا ایناشم پیشی من نیس. من صاحب ماشینا کشتم آ جنازشا انداختم تو صندق عقب. چاقوش هم صندلی عقب گذاشتم! حالاوم داشتم می رفتم از مرز فرار کونم، شوما منا گرفتین."

مامور پلیس که حسابی گیج شده بوده بیسیم می زنه به فرمانده ش و عین قضیه رو تعریف می کنه و درخواست کمک فوری می کنه. فرمانده اش هم میگه که اون کاری نکنه تا خودش رو برسونه!

فرمانده در اسرع وقت خودش رو به محل می رسونه و به راننده اصفهانی می گه: "آقا گواهینامه؟" اصفهانی گواهینامه ش رو از توی جیبش در می آره و می ده به فرمانده. فرمانده می گه: "کارت ماشین؟" اصفهانی کارت ماشین رو که به نام خودش بوده از جیبش در می آره و می ده به فرمانده.

فرمانده که روی صندلی عقب چاقویی نیافته، عصبانی دستور می ده راننده در صندوق عقب رو باز کنه. اصفهانی در رو باز میکنه و فرمانده می بینه که صندوق هم خالیه.

فرمانده که حسابی گیج شده بوده، به راننده اصفهانی می گه: "پس این مأمور ما چی میگه؟!"

اصفهانی می گه: "چی میدونم والا جناب سرهنگ! حتماً الانم می خواد بگه من داشتم 180 تا سرعت می رفتم!!!"

/ 2 نظر / 23 بازدید