تصاویر ...!!**************************************************


آیا این تصویر نمایانگر چند ستون است یا چند آدم ؟1

**************************************************


آیا شنونده های این نوازنده آدمند یا خانه!!!؟

**************************************************بدون شرح!!!؟

**************************************************قابل توجه!!!؟

**************************************************آیا تعداد این ها (13) یا ( 12 ) است !!!؟

**************************************************سر خود را به جلو و عقب حرکت دهید. حرکت دو دایره را می بینید!!!؟

****************************************************************************************************آیا این عکس یک صورت است یا باغ وحش!!!؟

**************************************************آیا این تصویر یک صورت است یا یک منظره طبیعی !!!؟

**************************************************آیا این تصویر کوه های قطب شمال است یا یک گله اسب!!!؟

**************************************************آیا این تصویر سایه درختان است یا چند خانمی که در حال گذشتن از رودخانه هستند!!!؟!

**************************************************

آیا این شکل ها متحرکند یا ثابت!!!؟**************

آیا در این عکس اردکی را می بینید یا خرگوش!!!؟/ 0 نظر / 22 بازدید