شاهکار سوالات کنکور در ایران!

کنکور در ایران یک غول است که همیشه به همراه یک قیف تعریف می شود. امتحانیست که سرنوشت انسان ها را تغییر می دهد. در این امتحان بعضا سوالات واقعا خنده داری به چشم می خورد که برای نشاط روح آدم واقعا مفیدند ! در این مطلب بعضی از این سوال های شاهکار رو می توانید ببینید.

 

1- جای خالی را با گزینه ی مناسب پر کنید.
« به نام خدای ............
بیانداخت شمشیر را شاه دین »
1) جهان آفرین
2) مهربان
3) کریم
4) رحیم

یعنی گزینه ها آن قدر تابلوست که طرف اگر شعر را در عمرش هم نشنیده باشد، به راحتی و با توجه به وزن شعر، می تواند گزینه ی درست را پیدا کند.

2- جای خالی را با گزینه ی مناسب پر کنید.
« بهرام که گور می گرفتی همه عمر
دیدی که چه گونه گور ........... گرفت »
1) شهرام
2) مهرام
3) بهرام
4) آرام

به خدا این سوال های کنکور بوده است ها! باور نمی کنید، خودتان بروید سایت سازمان سنجش را ببینید. توی این سوال فقط کم مانده بود یکی از گزینه ها را هم می گذاشت "دل پذیر" یا "تبرک" !

3- جای خالی را با گزینه ی مناسب پر کنید.
«که گوید برو ...... رستم ببند
نبندد مرا دست، چرخ بلند»
1) دست
2) پا
3) کمر
4) چشم های

دقت دارید که، طراح محترم گزینه ی 2 را «پای» ننوشته که خدای نکرده داوطلبین عزیز کوچک ترین شکی نکنند. آن گزینه ی 4 هم که آخرش است.

4- جای خالی را با گزینه ی مناسب پر کنید.
« ............ پرده ی پندار دریدند
یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند»
1) مردان خدا
2) مردم همه جا
3) مردم همیشه
4) مردان و زنان

باز این سوال نسبت به قبلی ها خوب است! گزینه ی 3 را دارید که!

5- جای خالی را با گزینه ی مناسب پر کنید.
«گل همی پنج روز و ....... باشد
وین گلستان همیشه خوش باشد»
1) هفت
2) چهار
3) شش
4) هشت

یعنی من عاشق طراح این سوال هستم! خدایی دل خجسته ای داشته! فکر کنید! مثلاً یکی با خودش بگوید : گل همین پنج روز و هفت باشد! ای جان!

حالا که با سوالات ادبیات آشنا شدید، بد نیست یک نگاهی هم به دو سوال از درس معارف بیاندازیم:

6- جای خالی را با گزینه ی مناسب پر کنید.
«ارزش هر کس به درک و ......... وی از حقیقت هستی و جای گاه انسانی در کاردانی آفرینش دارد.»
1) فهم
2) پرهیز
3) دوری
4) جدایی

و اما به نظر من در میان همه ی این سوالات نبوغ آمیز، جایزه ی ویژه تعلق می گیرد به سوال درخشان و بی نظیر زیر:

7- جای خالی را با گزینه ی مناسب پر کنید.
«رویاهای صادقانه : هر کدام از ما هنگام ........... رویاهایی را مشاهده می کنیم. این رویاها انواع مختلف دارند.»
1) دویدن
2) ایستادن
3) خواب
4) نشستن

آقا من همیشه هنگام دویدن رویا می بینم ! آن قدر خوب است . . .

/ 2 نظر / 13 بازدید
سمیرا

[قهقهه]