با توجه به نزدیکی قیمت سکه به 650 هزار تومان از آقایان
 
 تقاضا میشود مقدار زاویه تعظیم را در گفت و شنود با
 
همسر بیشتر کرده (سر چسبیده به زانو) و در صورت نیاز
 
دراز کش به فرامین گوش دهند . در ضمن شستشوی
 
البسه و ظروف ؛ نظافت منزل ؛ پخت و پز ؛ خرید ؛ به
 
صورت 100% برای مرد انفرادی بوده و کلیه تقصیرات را
 
بدون چانه عهده دار شوید.
 
به امید ارزان شدن سکه و جفتک پرانی مجدد