به پابوس آمدم مادر

به پاس شب نخفتن ها

کنار بسترم تا صبح بودنها

به بالینم نخفتن ها ، نوازشها ، نیایشها

به پیشت آمدم مادر برایت هدیه ای دارم پذیرا باش اشکم را

پ.ن:متاسفانه اسم شاعر رو نمیدونستم .