سام نعلیکم بر همه برو بکس مردادی

غلط نگیرین خوب جای من باشید روزی صد نفر جواب بدین و

بخواین متن هم بزنید ...دلمو شکوندین دیگه ....

دم نوشین مردادی گرم...

یه بار دیگه ایراد بگیرین مثل همه مردادی های مهربون با لگد میزنم توی

چشم تک تکتون

قربونتون

بیاین نمایشگاه ببینمتون

همین