عفت تجاری، در سال ۱۳۱۸ در ۲۲ سالگی، اولین خلبان زن ایران