1...2....3...14.....

بله چهاردهم روزبه دنیااومدن سپیده جونم

...25تولدمیثم خوب وعزیزم

و27...تولدسایه قرمزعزیزه

تولدتون مبارکککککککککک

نایت اسکین

نوشینم خوشگلی به خدابدوووبیاااانایت اسکیننایت اسکینآقاعلی تالحظه ی آخرمیخوان مهمون دعوت

کنن!دوثانیه دیگه جشن شروع میشهنایت اسکینآقاسیاوش دارن به کارهای عقب افتادشون رسیدگی میکنننایت اسکینخانم بچه هاروهم

 آوردن...منت گذاشتن...چطوری صباجون؟نایت اسکیننازی گلم.زنده باشی.اینم ازآقاسهیل...گفتم

نمیخوادالان فشفشه هاروروشن کنیننایت اسکیندوستان!یکی این دروبازکنه.فکرکنم آقاامینه یه ساعتی هست که داره زنگ میزنه

نایت اسکینایشون کی باشن؟دوستاااان ایشون... اشناکی هستن؟نایت اسکین

اوه اوه آقای همسایه هست.آقاسهیل وولوووم موزیکوپایین بیارلطفا"نایت اسکینخوب من یه نیگاه

 به خودم بندازامنایت اسکینخوب همه چی مرتبه.نایت اسکینبچه هااماده...

خوش اومدین...امیدوارم غافلگیرشده باشیننایت اسکین

سپیده ومیثم وسایه قرمزعزیز

منت سرتقویم گذاشتین

تابستونوخجالت دادین

مردادوسرافرازکردین

وبقیه روزهارودرحسرت وجودت گذاشتین

موزیک همراهی کنه....هوراااااااا

نایت اسکیننایت اسکیننایت اسکین

سپیده ی صبح امید

تولدت مبارک

میثم جونم

تولدت مبارک داداشی گلم

آقافرزاد

روزمیلادت مبارک

آهان آهان...آهان آهاننایت اسکیننایت اسکیننایت اسکین

حالاهمه باهمنایت اسکین 

سپیده سپیده روزتولدت رسیدهنایت اسکیننایت اسکین

میثم جون صبح تولدت دمیده

آقافرزادروزمیلادت رسیده

دوستان لطفا"باگروه همراهی کنین.حالا

سپیده سپیده  صبح تولدت دمیدهنایت اسکین

میثم جان روزتولدت رسیده

آقافرزادروزمیلادت رسیده

چرابیکارنشستین؟

حالاهمه یه تکونی به خودشون بدننایت اسکین

جووونم....چرایهوجوزده میشید؟!

منظورم این بودکه دست بزنید

حالادست دست دستنایت اسکین ...دست دست دستنایت اسکین

نایت اسکین          نایت اسکین           نایت اسکین 

حالا

نایت اسکیننایت اسکیننایت اسکین

تولدتولد...تولدون مبارک...مبارک مبارک...سپیده جون تولدت مبارک

بیاشمعهاروفوت کن که صدسال زنده باشینایت اسکین

 

تولدتولد...تولدت مبارک...مبارک مبارک...میثم جون تولدت مبارک

 

بیاشمعهاروفوت کن

بیاشمعهاروفوت کن که صدسال زنده باشینایت اسکین

 

 

 

تولدتولد...تولدت مبارک...مبارک مبارک...آقافرزادتولدت مبارک

 

 

که صدسال زنده باشینایت اسکین

 

دوستان تشکربابت کادوهای خوشگلتون.

سپیده جون می بوسمت خانومی.صدوبیست سال زنده باشی. همیشه خوش وخرم وخوشبخت نایت اسکین

هرچی آرزوی خوبه برای توگلم

داداش جون میثم عزیز باآرزوی هرچی بهترینه برای تو...صدوبیست ساله شی الهی.باآرزوی موفقیتهای روزافزون

انشاالله آقافرزادهم صدوبیست ساله شن باآرزوی بهروزی

دوستان بفرمایین شام.خودم پختم!نایت اسکینباخیال آسوده میل کنین.پیش

 بینیهای لازم شده.خودم بااورژانس هماهنگ کردم.نایت اسکین

آخیش چه شبی بودامشب.خوش گذشت نه؟!نایت اسکین