نایت اسکین           

تولد ما.....

تولد هر روزغنچه ایست که درچشمان مهربانمان

 شکوفامیشود

تولدمان مبارک...

  

بانوقاصدک...سیاوش, سهیل وسایه قرمزعزیز...سپیده ونوشین گلم...علی وامین عزیز

تولدتون هزاران بارمبارک

نایت اسکین