باور کنید ماههاست زیباترین جملات را برای امروز کنارمی گذارم، امشب اما همه جملات فرار کرده اند، همینطور بی وزن و بی هوا آمدم بگویم:

.

.

.

                      فرارسیدن ماه مرداد مبارک!