ملاصدرا می گوید :

خداوند بی نهایت است و لامکان و بی زمان، اما به قدر فهم تو کوچک می شود، به قدر نیاز تو فرود می آید، به قدر آروزی تو گسترده شده و به قدر ایمان تو کارگشا می شود.

یتیمان را پدر می شود و مادر، محتاجان برادری را برادر، عقیمان را طفل، ناامیدان را امید، گمگشتگان را راه می شود.

در تاریکی ماندگان را نور می شود،رزمندگان را شمشیر، پیران را عصا،محتاجان عشق را عشق می شود.

خداوند همه چیز می شود همه کس را، به شرط اعتقاد، به شرط پاکی دل، به شرط طهارت روح، به شرط پرهیز از معامله با شیطان.

بشویید قلب هایتان را از هر اندیشه خلاف، زبان هایتان را از هر گفتار ناپاک، دست هایتان را از هر آلودگی در بازار دادوستد و بپرهیزید از ناجوانمردی ها، ناراستی ها، نامردمی ها.

....چنین کنید تا ببینید چگونه بر سفره شما با کاسه ای خوراک و تکه ای نان می نشیند.

در دکان شما کفه های ترازویتان را میزان می کند و در کوچه های خلوت شب با شما آواز می خواند.

مگراز زندگی چه می خواهید که در خدایی خدا یافت نمی شود ؟ ؟ ؟