اسم چیه؟

شاید واژه ای برای صدا زدن و کلمه ای برای هویت دادن...

اسم گذاری از چه زمانی پا به فرهنگ آدم ها گذاشت؟ از همون روز ازل که مرد "آدم" شد و زن "حوا"؟!

آدم های ماقبل تاریخ هم اسم داشتن یا اسم با اختراع زبان، شکل گرفت؟

اگر آدم ها اسم نداشتن چی میشد؟ شاید همه موقع خطاب یکسان میشدن! همه "اون" یا "این" خطاب میشدن و آدم های مخاطب رو "آهای" یا "هی تو" صدا میکردیم!!!

بگذریم...

در مورد اسم خودتون چی میدونین؟ معنی و خاستگاه (ملیت اسمتون) رو که حتماً میدونین... دیگه چی؟!

دوست دارین بیشتر بدونین؟

پس به این لینک یه سری بزنین:

http://www.pokemyname.com/