بله دیدید آمار شکستش و امروز با حدود ١۶٠ بازدید آمار وبلاگمون ترکونده.؟؟!!!!!!!!!!!!!!!