سلام

امسال سال عجیبیه !!!!!!!!!تعجب دو رقم آخر سال تولدتو با سن خودت جمع

کن میشه ٩٠

یولاین در مورد همه صادقه و هر ٨٢٣ سال اتفاق میفته نیشخند