به نظر شما عکاس این عکس زیادی حرفه ایه یا بدن سوژه ها زیادی انعطاف داره؟!

(به جهت ماشین و دوچرخۀ توی خیابون نگاه کنید!)