حسادت یه دوست

                    از

                           رقابت یه دشمن بدتره.....