نگاه که هرزه باشد٬ حجاب هم که داشته باشی، آنجور که میخواهند تو را تصور میکنند... پس فکری به حال مغز هرزه‌ات کن نه تن و موی من"