میگم چه خوب شد که این وبلاگ باز شد

آخه تو وبلاگ خودم یخورده تو معذوراتم و زیاد نمیتونم دلنوشته هامو

بنویسم ولی خب در عوضش اینجا کلی راحتم نیشخنددو روزه کولر روشن

شده و این به این معناست که رسما تابستون شروع شد البته بماند که

 منم مثل خیلی از هم ماهی های خودم نه طاقت گرما دارم نه سرما

تعجباولش که کولر رو روشن کردم دختری کلی غر زد که یخ زدم و هوا

سرده و ......چه چه اما منو پسری کلی حال کردیم آخه میدونید که

قربونش برم اونم مثل من مرداد ماهیه دیگه قلببهر حال حال و روزم بهتره

و فکر کنم تمام کسالتم به خاطر گرما بود .در پایان یه عکس براتون

میزارم با دیدنش ساعتها ..........نه روزها به فکر رفتم

 

                   

                                                                                          شما چه طور ؟؟؟؟