Keyboard
چه کسی برنده شد
Morphineباید بیشتر فین کنی  
MissCallدختر نا بالغ را گویند
Freezerحرف مفت
Alreadyگند زدی به همش رفت
Suspiciousبه لهجه اصفهانی: ساس از بقیه ی حشرات جلو تر است
Johnny Deppقاتل افسرده
Acerای آقا
Welcomeدهن لق
Manualمن و بقیه
Large Spaceبه گویش اصفهانی: پس بزرگ است
Accessibleعکس سیبیل
See you laterلات تر به نظر میای!
Piece of a man who owns a lockerمرتیکه لاکردار
Above Borderفرامرز
Insecureاین سه نابینا
Businessاشاره به بوزینه در گویش اصفهانى
Legendaryادارهٔ محافظت از لجن و کثافات شهری
Hairkulآنکه روی شانه‌‌هایش مو دارد
Watergateدروازه دولاب
Finlandسرزمینی که مردمانش مشکل گرفتگی بینی‌ دارند
Damn You Allدم همتون گرم
Latinoلات بازی ممنوع
Godzillaخدای استفاده کردن از مرورگر موزیلا
Savage Blogساوجبلاغ
Betamethasoneمنطقه اى در معرض بتا و از این دست امواج