بله تنها 20 دقیقه مانده تا انتشار پست تماما کار خودم ........................